Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Jacob Thomasson Jyde
Helena Pedersdotter Lorich


Farfars mormors farmors farfars far och mor (616)

(Källor: Isberg, sid. 157, 158, 159, 160, 161 se nedan; Leif Ljungberg: Malmösläkten Thomson, i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1949)

Jacob Thomasson Jyde
kremmer, riksdagsman och rådman i Malmö
f. 24.12.1649 i Malmö
d. 20.4.1716 i Malmö S:t Petri
(far, mor)
 
gift första gången med 
Karin Morbeck
 
gift  andra gången med
Maria Helena Jostdotter Krutmeijer
f. 1671, d. 23.2.1704 i Malmö S:t Petri
 
gift tredje gången med 
Catharina Cicilia Thræne
f. 1688, 
d. 1.12.1705 i Malmö S:t Petri
 
gift fjärde gången 31.7.1706 i Svedala med
Helena Pedersdotter Lorich
f. 17.12.1689 i Svedala
d. 2.2.1765 i Malmö S:t Petri
omgift 26.11.1718 i Malmö med Niklas Jönsson i Malmö, f. 1676, d. 1739
(far, mor)
Barn i första äktenskapet
Johan, handlande i Malmö
Maren
 
Barn i andra äktenskapet
barn, se S:t Petri räkenskaper 1689 21/9
barn, se S:t Petri räkenskaper 1694 26/9
Jost Herman, f. 1691 i Malmö S:t Petri, d. 29.11.1741, handlande i Malmö, gift 10.6.1719 med Peder Ribers dotter Sibilla
Thomas, f. 1696 i Malmö S:t Petri, stadsnotarie i Malmö
Jacob, f. 10.11.1698 i Malmö S:t Petri, d. 11.11.1698 i Malmö S:t Petri
Jacob, f. 25.3.1701 i Malmö S:t Petri, d. 28.3.1701 i Malmö S:t Petri
Maria Helena, f. 13.6.1702 i Malmö S:t Petri, d. 4.3.1703 i Malmö S:t Petri
 
Barn i tredje äktenskapet
Jacob, f. 21.10.1705 i Malmö S:t Petri, d. 29.10.1705 i Malmö S:t Petri
 
Barn i fjärde äktenskapet
Jöran (Jörgen) Malmros, f. 24.5.1707 i Malmö S:t Petri, rådman i Malmö.
Petter, f. 11.7.1708 i Malmö S:t Petri, handlande i Karlstad.
Jacob Malmros, f. 25.9.1709 i Malmö S:t Petri.
Helena Catharina, f. 12.5.1712 i Malmö S:t Petri,  d. 24.5.1712 i Malmö S:t Petri.
Niklas von Jacobsson, f. 9.2.1714 i Malmö S:t Petri, handlande i Göteborg.
Anna Helena, f. 13.8.1716 i Malmö S:t Petri, d. 6.2.1718 i Malmö S:t Petri.

Svedala vigselbok C:1 1706:4
Den 31 Julii wigdes råds och handelsmannen Jacob Thomasson och min dotter Helena Lorichia.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1704
Februarius D: 23 begrofs Hr rådmannen Jacob Thomassons h: i stadens kyrkia, som dödde i sin ålders 33 åhr. Embetet förrättade Dominus Præpositus. Ringningen war med alla kl.

Malmö S.t Petri dödbok FI:1 1705
D: 22 Decemb: begrofs i St Peders Kyrkia Hr Rådman Jacob Thomas hustru Cissilia Catharina Thraene, född af ehrliga och ächta föräldrar, fadren arendatoren Hr Jacob Kielsson Thraene och modren h: Agneta Erhatzdotter. Dödde d: 1 Decemb: kl 3 om morgonen sedan hon lefvat i denna werlden 17 åhr, 5 månader, 1 wecka, 6 dagar.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1716
April D: 25 begrofs i S:t Petri Kyrkia Hr rådmannen Hr Jacob Thomasson, barnfödd till werlden d: 24 Decemb A:o 1649 af fardren rådmannen sahl: Thomas Nilsson Jyde och modren h: Karena Hansdotter. Dödde d: 20 April 1716, sedan han lefwat i werlden 66 åhr, 3 månader och 27 dagar. Embetet förrättade prosten om aftonen.

Malmö S:t Petri dödbok FI:2 1765
Afledne rådman Nils Jönssons änkiefru Helena Lorich 77 år gammal, död af hetsig feber. Lades i Storkyrkan.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1698
(November) D: 11 begrofs kl: 8 om aftonen Jacob Thomassons son Jacob som war man(?) 23 timmar gammal i Malmö kyrkia af Hr Wilhelm Laurenberg.

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1701
(Martii) D: 25 blef Hr rådman Jacob Thomassons och Maria Helena Krudtmeyers sohn föd om natten kl: 2 och blef kallat Jacob, och hemma döpt för swaghets skull af Dno Martinus Torslovis(?).

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1701
(Martii) D: 29 begrofs Hr rådmannen Jacob Tomassons och Maria Helena Krutmeyers sohn Jacob ... han hade allenast lefvad på tridie dag. 

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1702
(oläsligt)

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1703
Martius d: 4 begrofs rådmannnen Jacob Tommessons lilla dotter Maria Helena som föddes A:o 1702 d: 13 Juni om morgonen kl: 4. Hennes ålder war 8 månader, 2 weckor, 1 dag.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1705
October d: 31 begrofs rådman Jacob Thomasson och madam Sicillia Catharina Thraenes son Jacob Jacobsson som föddes till werlden d: 21 Octob: och dödde d. 29 ejusdem.

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1707
Maij D: 28 christnades Hr rådmans Jacob Thommassons och mad: Helena Pehrsd: Lorichs sohn föddes till werlden d: 24 ejusdem middagen kl: 12 och blef wid dopet kallat Jörgen af Hr Jöran .... Wittnen Hr Peder Lorich i Swedala [morfar], handelsmannen Hans Nerman, mad: Marna Brandenburg bar barnet, mad: Marna Glomfelt (?), jungfr: Maria Lang. 

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1709
(September) D: 25 christnades Hr rådmannen Jacob Thommessons och mod: Sicilia Cathrina Trane sohn som föddes till werlden d: 21 ejusdem och blef wid dopet kallat Jacob af Dno Praeposito. Wittnen Hr arrendatorn Nils Christens på Björnstorp, handelsm. Isaac ... mad: Marna Brandenburg bar barnet. J. Ingri ... Adlersteen. Mad:  ... Persson från Carlshamn.

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1712
Maij D: 16 christnades Hr rådmannen Jacb Thommssons barn wid N: Helena Catharina föd d: 12 Maij. Modrens N: Helena Lorick. Wittnen ... ... ...

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1712
Maij D: 25 begrofs i St Peders kyrkia Hr rådman Jacob Thomassons och Mad: Helena Lorchs dotter Helena Catharina, som christnades d: 16 Maij 1712 och dödde de 24 Maij af samma åhr. 

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1714
(Februari) D: 12 christnades rådmannen Jacob Tommessons barn wid N: Niclas född d: 9 Febr: Modrens N: Helena Lorich. Wittnen borgemäster Monted (?) bokhållar Skogh, handelsmannen Jöran Lange från Ystad, fru borgmästaren Lorichs bar barnet, fru inspector ...

Malmö S:t Petri födelsebok CI:1 1716
(Augusti) D: 26 ... sahl: rådmannen Jacob Tomassons barn wid N: Anna Helena föd d: 13 ejusdem. Modrens N: Helena Lorichs. Wittnen ...

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1718
(Februari) D: 16 begrofs i St Peders kyrkia sl: rådman Jacob Thomassons och hust: Helena Lorchs dotter Annna Helena född till werlden A:o 1716 d: 13 Aug: dödde d: 6 Feb: 1718.

Isberg: Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 157

Jacob Thomasson Jyde var son af rådmannen och handlanden Thomas Nielsen Jyde och hans hustru Karine Hansdotter samt född d. 24 december 1649. - år 1697 d. 19 augusti valdes han - jemte borgmästare Bengt Seth - till riksdagsman för Malmö och d. 11 juli 1700 till rådman efter Kröger. - Jacob Thomason, som var en framstående köpman (kremmer), dog d. 20 april 1716.

(Fotnot 193: Jacob Thomasson Jyde hade en yngre broder vid namn Thomas, hvilken var handlande i Malmö. Denne var en framstående affärsman, men en stor krångelmakare. Fadren yttrade också vanligtvis om honom: "Du har rätt, du vill alltid ha rätt." - När skatt skulle betalas, krånglade han merendels och lät ofta panta hos sig. - En gång yttrade han till sin broder Jacob då denne satt i rätten: "Du äst icke värd att sitta på det stället", ett yttrande för hvilket han fick böta 20 daler silfvermynt. - År 1695 blef han av hofrätten dömd att 200 daler silfvermynt för det han på tyska kyrkogården låtit betäcka ett sto och derigenom "profanerat" nämnda plats.

Denne Thomas Thomasson, som dog 1730, har man i en senare tid sökt canonicera, i ty att den gata, som ligger utmed hans forna gård - nu i qvarteret Magnus Smek -, erhållit namnet S:t Thomægatan, d. ä. den helige Thomas gata. Dess rätta namn är Thomas Thomassons gränd.)

Han var gift 4 gånger, nemligen 1:o) med ---, 2:o) med Maria Helena Krutmeijer, 3:o) med Catharina Cicilia Thræne och 4:o) med Helena Lorich.

Med 1:sta hustrun hade Thomasson 2:ne barn, nemligen Johan och Maren.

Johan Jacobsson blef handlande i Malmö och lefde ännu 1746.

Maren (Maria) blef 1703 d. 7 augusti gift med handlanden Isak Glörfelt - var hans 2:dra hustru - och hade med honom 5 barn, nemligen Thomas, född 1705; - Jacob. född 1707, död 1708; - Margareta Catharina, född 1710, död 1712; - Johan Jacob, född 1712; - och Maria Helena, född 1713.

Maria Helena Krutmeijer - 2:dra hustrun - var dotter af rådmannen Jost Hermandsen Krutmeijer och Maren Hansdotter Solter samt född 1671.

Med henne, som afled d. 23 Februari 1704, hade Thomasson 5 kända barn, nemligen Jost Herman, Thomas, Jacob, Jacob och Maria Helena.

Jost Herman Jacobson var född 1691 och vann burskap som handlande d. 3 mars 1718. Han dog af "hetsig feber" d. 29 november 1741. - Jost Herman Jacobsson var vid sin död gift sedan d. 10 juni 1719 med Sibilla Riber, dotter af handlanden Peder Christensen Riber. Med henne hade han en dotter, Maria Helena, hvilken, född 30 juli 1720, blef gift 1745 med handlanden Hans Tengvall. - Sibilla Riber dog d. 8 maj 1785.

Thomas Jacobsson, som var född 1696, blef stadsnotarie i Malmö.

Jacob Jacobsson var född d. 10 november 1698 och dog påföljande dag.

Jacob Jacobsson - andre sonen med detta namn - var född d. 25 mars 1701 och dog 3 dagar derefter.

Maria Helena, född d. 13 juni 1702, begrofs d. 4 mars 1703.

Catharina Cicilia Thræne - 3:dje hustrun - var dotter af arrendatorn Jacob Kieldsen Thræne och Agneta Erhardtsdotter samt född d. 18 juni 1688. Med henne, som dog d. 1 december 1705, hade Thomasson sonen Jacob, född d. 21 och död d. 29 oktober 1705.

Helena Lorich - 4:de hustrun - var dotter af kyrkoherden Peder Lorich i Svedala och hans 2:dra hustru Helena Faxe samt född 1689. I detta äktenskap föddes 6 kända barn, nemligen Jörgen, Petter, Jacob, Helena Catharina, Niklas och Anna Helena.

Jörgen Jacobsson, född d. 24 maj 1707, blef rådman i Malmö och antog namnet Malmros.

Petter Jacobsson var född d. 11 juli 1708. Han blef handlande i Carlstad och dog derstädes.

Jacob Jacobsson, som likaledes antog namnet Malmros, var född d. 25 september 1709. Han blef bokhållare å kronobarnhuset i Malmö och gifte sig d. 20 augusti 1732 med Anne Margareta Ståhl. Med henna hade han följande barn: Anna Margareta, född 1734, död samma år; - Eva Christina, född 1735; - Åke, född 1737, nämnd 1758 som landskontorist och 1767 som vice räntmästare, död i Lyby 1800; - Maja Lisa, född 1738 och död i kopporna 1740; - Märta Christina, född 1739, död i kopporna 1740; - Sara Helena, som år 1752 blef gift med kyrkobokhållare, kamrer Sven Holm; - Nils, född 1742, stadskomminister vid S. Petri och senare kyrkoherde i Höja; - samt Jacob, vice stadsbokhållare i Malmö, sedan häradsskrifvare I Frosta och Färs härad, död 1782. - Barnhusbokhållare Jacob Malmros dog d. 13 mars 1751, hans hustru 1777.

Helena Catharina var född d. 12 maj 1712 och dog d. 24 samma månad och år.

Niklas Jakobsson var född d. 9 februari 1714. Han blef handlande i Göteborg 1737, erhöll assessors namn, heder och värdighet 1755, adlades med namnet von Jacobsson 1756, blef riddare av wasaorden 1772, dog i Göteborg d. 3 juni 1785 och begrofs derstädes. - Han anlade i Göteborg flere fabriker och ett sockerbruk. - Niklas von Jacobsson var gift 2:ne gånger, nemligen 1:o) med Anna Magdalena Nissen, dotter af handlanden Erik Nissen i Göteborg, och 2:o) med Catharina Maria Ekerman, dotter af justitieborgmästaren Paul Ekerman. - Af söner i första giftet nämnas Jacob, född 1744, död 1814, kanslist i utrikes expeditionen, samt i det andra Paul, född 1756, död 1821, häradshöfding, och Niklas, född 1758, död 1837, först handlande i Göteborg, men sedan landthushållare.

Anna Helena var född d. 13 augusti 1716 och dog d. 6 februari 1718.

Helena Lorich - Jacob Thomassons 4:e hustru - öfverlefde sin man och blef 1718 d. 26 november omgift med rådmannen Niklas Jönsson.

Jacob Thomassons hufvudgård låg på södra sidan af Östergatan, å tomten 222, nu II, i qvarteret Diskonten. Af egendom på landsbygden egde Jacob Thomasson år 1697 halfva Svenstorp, men denna sin andel sålde han 2:ne år derefter till öfverkommissarien Josua Stjernblad.