Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Jöran Jacobsson Malmros
Cartarina Maria Bothe


Farfars mormors farmors farfar och farmor (308)

(Källor: Svensk Släktkalender; Isberg, sid 214, 215, 216, se nedan; se även Mats Carlin)

Jöran Jakobsson Malmros
hovrättskommissarie, vice landssekreterare, rådman i Malmö
f. 24.5.1707 i Malmö S:t Petri
d. 30.8.1780 i Malmö S:t Petri 
(far, mor)
 
gift 1744 (ej i Malmö S:t Petri eller Caroli) med
Catharina Maria Bothe
f. 28.7.1727 i Malmö S:t Petri
d. 26.4.1799 i Malmö S:t Petri
(far, mor)
Barn
son, döpt 1.2.1745 i Malmö S:t Petri, d. 11.9.1758 av rödsot.
son, f. .1.1746 i Malmö S:t Petri, d. .12.1747 i Malmö S:t Petri.
Jacob, döpt 27.4.1747 i Malmö S:t Petri (CI:3, p. 40), tullförvaltare i Malmö, d. 20.4.1819 i Malmö S:t Petri.
Per, döpt 15.7.1748 i Malmö S:t Petri (CI:3, p. 40).

Malmö S:t Petri dödbok FI:2 1780
Augusti. Rådman Malmros 74 år, död af feber, lades i storkyrkan.

Malmö S:t Petri dödbok FI:3 1799
April den 26 begrofs uti Malmö S:te Petri kyrkia enkan fru rådmanskan Malmros 72 år gl: Död af tärande sjukdom. 

Malmö S:t Petri födelsebok CI:2 1745
Februarius 1 christnades vice landssecreteren herr Jöran Malmros barn wid N: [stor lucka]

Malmö S:t Petri födelsebok CI:2 1746
Januarius d: 16 christnades vice landssecreteren herr Jöran Malmros barn wid N: [lucka]. Modrens N: Catharina Maria Bothe. Wittnen herr borgmästaren Anthon Borg, handelsman herr Haqvin Bager, handelsman herr Niclas Thomasson, madame Bothe bar barnet, madame ..hrbeck stod hoos, mademoiselle Ulrica Borg. Embetet förrättade herr probsten Aulin.

Malmö S:t Petri dödbok FI:2 1747
Decemb: 30 beg: herr secreter Malmros barn i S. Petri kyrcka.

Malmö S:t Petri dödbok FI:2 1758
September 11. Vice landzsecretraren hr Jöran Malmros son 13 åhr död af rödsoten. Begrafven i Sancti Petri kyrka.


Isberg: Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 214:

Jöran Jacobsson Malmros efterträdde Petter Hagström, som blifvit borgmästar. Han var son af rådmannen Jacob Thomasson Jyde och hans 4:de hustru Helena Pedersdotter Lorich samt född d. 24 maj 1707. Han blef student i Lund 1726, begärde och erhöll tillåtelse att auskultera vid rådstugurätten d. 10 mars 1735, blef bisittare i kämnärsrätten och notarie derstädes ad interim d. 7 maj samma år, erhöll fullmakt såsom hofrättskommissarie d. 15:de påföljande december, omnämnes år 1763 såsom vice landssekreterare och blef d. 4 mars 1767 vald till rådman, som nämnt är, efter Hagström.  - År 1772 blef han kämnärspreses efter Anders Schartau.

(Fotnot 241: Sökande till rådmanstjensten efter Hagström voro 10, nemligen stadsingeniören Petter Kock, stadsnotarien Anders Schartau, kyrkoinspektoren vid S. Petri Per Bothe, v. auditören Johan Thræne (rekommenderad af landshöfdingen), Malmros, handlanden Petter Jacob Schwartz, handlanden Hans Forsman, v. krigsfiskalen Ebbe Johan Sommar, stadsbokhållaren Carl Krakau och stadsvågmästaren Johan Christian Bergh. - Vid valet ofvannämnda dag erhöll Malmos 19, Schwartz 15, Schartau 13 och Bothe 2 röster; Thræne, Krakau och Forsman hvardera 1 röst.)

Jöran Malmros dog d. 30 augusti 1780, således i en ålder af 73 år. - Han var vid sin död gift sedan året 1744 med Catharina Maria Bothe, dotter af handlanden Caspar Pettersson Bothe och Anna Phidler samt född d. 28 juli 1727. Med henne hade Malmros 4 barn, nemligen 2 söner - ej namngifna - samt Jacob och Per.

Den förre af de ej namngifne sönerna var döpt d. 1 februari 1745 och dog i rödsot i september 1758; den senare var född i januari 1746 och dog i december 1747.

Jacob var döpt d. 27 april 1747. Han blef student i Lund 1765, aflade juridisk examen d. 23 juni 1767, erhöll d. 27:de i samma månad tillåtelse att auskultera vid rådstugurätten i Malmä och 1773 d. 22 juni fullmakt såsom vice stadsnotarie. År 1781 d. 12 mars blef han tullfiskal i Malmö, år 1784 tullförvaltare derstädes och erhöll 1791 assessors namn. - Han dog d. 20 april 1819, således i det närmaste 72 år gammal. - Tullförvaltare Malmros var sdan 1775 d. 21 februari gift med Anna Catharina Bager, dotter af handlanden Haqvin Bager och Anna Sölscher samt född d. 19 augusti 1753. I äktenskapet med henne, som dog först d. 18 april 1828, hade Malmros 10 kända barn, nemligen Haqvin Bager, Jöran, Catharina Rebecca, Haqvin, Caspar, Märtha Helena, Petter, Olof Elias, Caspar och Jacob. - Af dem var Haqvin Bager född 1775 och dog före d. 27 november 1782. - Jöran föddes 1778, blef student 1773, handlande i kiel, svensk konsul derstädes 1816, erhöll generalkonsuls namn 1827, wasaorden 1837, dog i Kiel 1867. - Catharina Rebecca var född 1779 och dog ogift 1849. - Haqvin, född 1782, blef handlande i Malmö 1805 och dog i Lund 1851. - Caspar föddes 1784 och dog 1786. - Märtha Helena, född 1785, dog samma år. - Petter, född 1786, dog 1792. - Olof Elias var född 1789, blef student 1801, hofrättskommissarie, handlande i Malmö 1812, kommendantssekreterare 1822, dog 1841. - Caspar var född 1791 och dog samma år - Jacob, född 1793, blef handlande i Trelleborg och dog 1857.

Per var döpt d. 15 juli 1748. Han blef handlande i Malmö d. 14 oktober 1782 och dog d. 5 maj 1808.

Catharina Maria Bothe - rådman Malmros' enka - dog d. 18 april 1828.