Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Thomas Nielsen Jyde
Karine Hansdotter


Farfars mormors  farmors farfars farfar och farmor (1232)

(Källor: Svensk släktkalender; Isberg, sid. 118, 119, 120, 121 se nedan; se även Mats Carlin; Maja Lundblad; Leif Ljungberg: Malmösläkten Thomson, i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1949)

   
Thomas Nielsen Jyde
kremmer i Malmö, nämnd 1649
rådman i Malmö 1668-1700
f. 16.9.1619 i Köpenhamn
d. .2.1702 i Malmö S:t Petri
(far, mor, se nedan)
 
gift 25.6.1648 (ej i Malmö enligt räkenskaperna) med
Karine Hansdotter
f. 14.4.1627 i Köpenhamn
d. 7.1.1710 i Malmö S:t Petri, troligen av pest
(far, mor, se nedan)
Barn
Jacob, f. 24.12.1649, rådman i Malmö.
Thomas, f. 1659, d. 1730, handlare i Malmö.
Maren, d. 1680, gift med Peter Hegart, råd- och handelsman i Malmö.
Karine, gift med Gerdt Meyer, handelsman i Köpenhamn.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1702
Februarius d: 7 begrofs Hr rådman Thomas Jÿde i S:t Peders kyrkia om efftermiddagen kl: 2 då han hade lefvat här i Werlden 82 åhr, 6 månader. Embetet förrättade Hr Praepositus.

Malmö St Petri dödbok FI:1 1710
D. 16 (Jan:) Dom: 2 Epiphan: begrofs i S:t Peders kyrkia sal: rådman Thomas Jydes enkia h: Karna Hansdotter som är född i Kiöpenhamn af hedersamme Föräldrar. Fadren, Inspektor vid silke Manufaktoriet dersammastädes Hr Hans Jesperson och Modren h. Marna Jacobsdotter, och dödde d: 7 hujus sedan hon lefvat här i werlden 82 åhr, 8 månader, 3 veckor och 2 dagar.

Malmö mantal 1696 gård 26
Rådman Thomas Jyde, hustru Karna, ... Jöran Dunkel, dräng Johan Nilsson, Bengt Larsson och Mårten, piga Anna Jönsdotter och Marna Fransdotter

Ur Johan Hofverbergs likpredikan över Thomas Nielsen Jyde (efter Ljungberg)
...
Sin upprinnelse har denne salige herr rådmannen uti Köpenhamn den 16 september 1619, varest han av hedersamme föräldrar född är. Hans fader var den äreborne, aktbare och välförnäme man Nils Jacobsen Malmoe, bären här i staden, men sedermera av hans majestät i Danmark förordnad tullnär vid Stora Sjötullen i Landskrona och modern var den äreborna och gudfruktiga matrona Anna Thomasdotter, barnfödd i Ystad, vilka gudfruktiga föräldrar såsom de strax icke allenast hava låtit denna deras son genom den heliga döpelsen inympas uti frälsaren Kristi dyrköpta församling, utan och därjämte all tidig och trogen omsorg för dess lristeliga upptuktan dragit hava, alltså har ock den allsväldige Guden en sådan deras åhåga och gudeliga försorg ej fruktlöst låtit avlöpa, utan givit denna salig herr rådmannen i hela sin livstid framgång och välsignelse, till vilken dess förmån grunden lagd blev av den tidiga omsorg som föräldrarna till hans edukation betyga månde. Ty anno 1625 om påsketiden blev han försänd till sin salig farmoder Karina Christensdotter uti Landskrona och åter det följande 1626 till sin farsysters man Jurgen Berentz, vilken höllt honom uti skolen intill år 1629, då han med sin salig faders goda vilja och samtycke kom i tjänst hos sin frände, salig Mickel Månsson, fordom handelsman här uti staden, uti vilkens krambod han för dräng tjänte intill år 1638 om påsketiden, då han efter att ifrån bemälte sin patron erhållit avsked och betyg begav sig därifrån med sin käre faders råd i tjänst hos salig handelsmannen Dirick Pettersen här uti staden, var såväl in som utrikes handel såsom köpsven han intill år 1644 om Michaelis och således i 6 års tid redeligen förestod.
....
Jacob NN
(4928)
Karina Christensdotter
Landskrona

Nils Jacobsen
f. 1582 tullnär i 
Landskrona (2464)

Anne Tomasdotter
Ystad

Hans Jespersen
Inspektor vid Silkemanufakturiet
 i Köpenhamn (2466)

Maren Jacobsdotter

Thomas Nilsen Jyde
1619-1702, kremmer och rådman i Malmö  (1232)

Karine Hansdotter
f. 1627 i Köpenhamn, d. 1710

 

Isberg: Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 118

Thomas Nielsen Jyde var son af tullnären Niels Jacobsen i Landskrona och hans hustru Anne Thomasdotter samt född i augusti 1619. Han omnämnes första gången år 1649 och då såsom "kremmer" i Malmö, blef d. 1 september 1654 kyrkovärd vid S. Petri för en tid af 3 år, d. 21 juli 1666 förvaltare af Jörgen Mynters fundats och kallades d. 29 december 1668 till rådman efter Johan Morbech, som blifvit borgmästare. Rådmanstjensten innehade han i 32 år eller till 1700, då han tog afsked. - Han dog i februari 1702 - begrofs d. 7 -, således i en ålder af 82½ år.

(Fotnot 154:  År 1672 hade Thomas Jyde förärat till S. Petri kyrka 4 st. kappor och 4 st. kragar att begagnas af koralerna, då de sjöngo litanian framför altaret, äfvensom, när de gingo för lik. För hvarje gång de begagnades vid begrafningar skulle till kyrkan betalas 24 skillingar.)

Thomas Nielsen Jyde var sedan år 1618 [1648] gift med Karine Hansdotter, en dotter af inspektoren vid silkemanufakturiet i Köpenhamn Hans Jespersen och Maren Jacobsdotter samt född i nämnde stad d. 14 april 1627. Med henne, som dog först d. 7 januari 1710, hade Thomas Jyde 5 kända barn, nemligen ett, till namnet ej uppgifvet, hvilket begrofs i "kledebokapellet" vid S. Petri d. 16 november 1649, samt Jacob, Thomas, Maren och Karine.

Jacob Thomasson. som var född d. 24 december 1649, blef rådman i Malmö.

Thomas Thomasson var född 1659. Han blef först handlande i Malmö och var gift 2:ne gånger: först med Dorothea Nerman och derefter med Anna Hansdotter Wilschiött. - Dorothea Nerman var dotter af handlanden Jost Nerman och enka efter handlanden Hans Kofod, då hon blef gift med Thomas Jyde. I detta äktenskap föddes år 1691 sonen Hans, hvilken blef handlande i Malmö, och dottern Catharina Maria, hvilken blef gift först med apotekaren Johan Gasseus i Landskrona och efter hans död med likaledes apotekaren Scharnweber derstädes. - Dorothea Nerman dog emellertid, såsom det vill synas, 1697, och året derefter gifte Thomas Thomasson sig med Anna Wilschiött.

- Anna Wilschiött var dotter af handlanden Hans Jacobsen Wilschiött - se II a, pag. 136 - och född d. 10 juli 1680. I detta äktenskap, som upplöstes genom hennes år 1716 inträffade död, föddes 13 barn, nemligen Thomas, Jost, Lorens Jacob, Dorothea, Magdalena, Niklas, Niklas, Anna, Anna, Märtha, Margareta och Birgitta. - Af dem blef Thomas, född 1699, handlande i Malmö; - Jacob, född 1704, handlande i Landskrona; - Dorothea, född 1705, gift 1:o) med en Kofot, 2:o) med kyrkoherden Torslow i Tygelsjö och 3:o) med likaledes kyrkoherden Kahl i Gessie; - Niklas - andre sonen med detta namn -, född 1709, blef handlande i Malmö; - Anna - andra dottern med detta namn -, född 1712, blef gift 1:o) med handlanden Lars Hammarlund och 2:o med handlanden H. P. Schiuberg; - och Birgitta, född 1716, gift med handlanden Olof Brock i Landskrona.

Maren Thomasdotter blef gifte med rådmannen Peter Hegardt.

Karine Thomasdotter blef efter år 1665 gift med handlanden Giert Meijer i Köpenhamn, överlefde honom och dog år 1727.

Thomas Nielsen Jyde egde många fastigheter i Malmö och derjemte flera fartyg.

Af de förra må nämnas hans hufvudgård och en gård i qvarteret med nuvarande namnet Kronan.

Hufvudgården låg å tomten 26 vid Östergatan - nu II i qvarteret S. Gertrud - och var således densamma, som borgmästaren Niels Kuntze fordom egt.

Gården i qvarteret Kronan låg å tomten 207, eller östra delen af I; således utmed venstra sidan af den numera s. k. Prostgatan. Denna gård, som under katolska tiden var lagd til "Vor frue altares vikarie" i S. Petri, omnämnes år 1529 sålunda: "En gaard norden till adelgaden och östen for tinget, som Jens kiellesmid wdj boer oc haffuer breff paa, landgille 24 marc". - Gården hade före Thomas Nielsen Jydes egts af kyrkoherden Michel Pedersen i Skabersjö. - Jordskylden, som på 1560-talet blifvit nedsatt till 18 mark, utgår ännu med detta senare belopp, eller 2 kr 25 öre, men till Malmö stad.

Af fartyg egde Thomas Jyde (år 1671) 1 "skiberum" med namnet S. Anna om 38, "skibet" Fortuna om 32 och en liten jakt om 8 läster.