Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Bynger (Bönder)
Gertrud


Farfars mormors farmors farfars mormors mormors farfars morfar och mormor (79090)
Farfars mormors farmors farfars morfars mormors mormors farmors far och mor (158074)

Källor: se Susanne Brown

Hans Bynger (Bönder)
handelsman
rådman i Malmö från 1524
nämnd i Malmö stadsbok från 1508
d. 1544
 
gift med
Gertrud
nämnd i Malmö stadsbok som hustru till Hans 1530, och som mor till Dirich Arentsens hustru 1545.
Barn
son, d. före 1545
Anne, f. ca 1502 (Susanne Brown)

Isberg, A U: Anteckningar om Malmö stad, 1876, sid 37.
Per Weyersgatan
Vestra delen, söder om qv. 61: Blomman, kallades Skorstensgatan år 1701; den östra, söder om qv. 61: Gyllenstjerna, Hans Bönders strede 1538-45 och Pottemagerstredet 1532-1624. Det nuvarande namnet förekommer första gången år 1702.

Malmø Rådstueprotokol (stadsbok) 1503-1548, sid  221-224
[Se även under Dirich Arentsen]
[pag.387]    Anno 1545 den 12. dag augustj bleff thette effterne breff her indschreffuit.   
Vij Frederick, medtt Gudtz naade Danmarcks, Wendis oc Gottis konning, vduold konning tiill Norge, hertug vdij Sleszuig, Hollstenn, Stormarenn oc Dittmerschen, greffue vdij Olldenborg oc Dellmenhorst, giøre alle viiderligtt, att wy haffue nu soltt, skødtt oc affhentt oc nu medtt dette wort obne breff selge, skøde oc affhendhe fran oss oc waare arffuinge, effterkommende konninger vdij Danmarck, oc tiill oss ellskelige Hans Bønder, borgere vdij Malmø, oc hans arffuinge en wor oc kronens gordtt ligendes vdij Malmø østen nest optil then gord, som forne Hans Bønder nu selffuer vdij boer, oc strecker sig fraa forne Hans Bønders gordt oc y øster indtiill thet strede, som løber egennum then lille Rostocks gorden aff nør oc y sønder fraa Ellse Wedtzells gordt oc indtiill then gade, som løber fraa Helligesthus oc tiill sanctj Peders kircke paa den østre ænde.  Item paa den vestre ænde aff nør oc y sønder fraa Ellsse Vedtzells goedtz strecker sigh indtill Michell Wedtzells gordt, att haffue, nyde, bruge oc beholde y lengd oc bred, som dett nu begrebit er, tiill sig oc sine arffuinge for fuld eyedom tiill euig tiidt, huilken forne gordt der tiihørde Hans Michellssen oc oss oc kronen, er tiillfallden for forbrott goetz, dog saa att forne Hans Bønder oc hans arffuinge skulle giffue oc fornøye oss oc waare arffuinge, effterkommende konninger vdij Danmark, eller wor embiidtzmand paa vortt slott Malmøs hwss sex hundritt marck danske pendinge.  Oc der som forne Hans Bønder icke nu met dett første fornøger oss eller waare arffuinge, effterkommende konninger vdi Danmarck, da skall hand eller hans arffuinge orligen fornøye vor embiidtzmand paa Malmøges huss aff huerge thiuge marck en marck tiill rente pendinge, saa lenge hand eller hans arffuinge fornøge oss eller waare arffuinge, effterkommende donninger vdij Danmarck, forne sex hundritt marck.  Thij forbiude vy alle vaare foeder, embiidtzmend, borgemestere, raadmendt oc alle andre forne Hans Bønder eller hans arffuinge her emodt paa forne gordt oc iord att forhindre eller forfang att giøre vnder wortt hyllest oc naade.  Giffuit vdij vor kiøbstad Malmø løffuerdagen nest effter diuisionis apostolorum dag [17.juli] aar etc. 1529 vnder wort signette.
Relator her Albrett Raffnsborg, riiddere.  

AU Isberg, Bidrag till Malmö stads historia 2a s. 150 
Hans Bynger. Hans Bynger eller Bönder omnämnes åren 1517-1519 såsom en af stadens förnämste borgare (Stadens räkenskaper) samt från och med 1524 såsom rådman. 
Hans Bynger var gift, och hette hans hustru Gertrud. Med henne hade han en son och en dotter, båda till namnen okända. - Bynger öfverlefde sin hustru och dog 1544. Vid skiftet efter honom, hvilket hölls 1545, var sonen död och dotteren gift med handlanden Dirich Arentsen i Malmö. Med honom hade hon 2:ne söner: Jörgen och Willum (Dirichsöner). Af dem blef Jörgen, såsom på annat ställe finnes omnämndt, gift med rådmannen Cornelius Mathisens enka Anne Mogensdotter och Willum handlande i Malmö.
Bynger egde vid sin död en gård, som låg mellan "Helliggesthus kirckestrede" och nuvarande Adelgatan (Helliggesthus kirckestrede låg utmed södra sidan af qvarteren Gripen och Residenset), och derjemte sydöstra hörnet af den s. k. Lilla Rostockergården. Den förra fastigheten låg å tomten 339, III, den senare å 340 II; båda i qvarteret 41 b: Gripen och utmed Stortorget. 

Personalhistorisk Tidsskrift" 1958, series 13, vol 6, Slægt Leiel (Family Leiel) by Harald Holck, pages 144-145 (Susanne Brown):
c) Ingeborg Leiel, gift 1588 med Iohan (Hans) Willumsen († 1623), der blev Raadmand 1602 og Borgmester 1618. (Footnote 1): Der har været en levende Forbindelse mellem de velstaaende Familier, navnlig "Borgmesterfamilierne", i Helsingør og Malmø. Handelsmand Dirich Arendtsen i Malmø havde med en Datter af Raddmand Hans Bynger i Malmø Sønnerne Iørgen og Willum. [NOTE: This footnote continues giving details of the family including Iørgen (Jørgen) and Willum Dirichsen. Willum (d 1580), tradesman in Malmö, he and his wife Anne had 7 children of which this source gives information on 4 of them.] [NOTE: This record gives its source as (A.U. Isberg IIa. p. 83- 85; 88, 102, 150, 158-59).]

Malmö S:t Petri kyrkoräkenskaper LIB:1 1544, p. 58 (114)
Integt(?) for klocker oc ligested. For Hans Bønd ... mk(?)