Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Påvel Fectil


Farfars mormors farmors farfars morfars mormors morfars farfar (79032)

Påvel Fectil
borgare i Helsingör 1536
myntmästare i Köpenhamn 1541-1564
d. efter 1590
 
gift med en dotter till Hans Jenssen Schriffuer, se nedan
Barn
Hans
dotter, gift med myntmästaren Hans Dalhusen i Köpenhamn
dotter

? Hans Jenssen Schriffuer, 
borgmästare i Malmö, 
d. 1542 (158066)
NN
Påvel Fechtell
myntmästare i Köpenhamn, 
d. efter 1590 (79032)
NN Hansdotter
Jørgen Stahnkes genealogiske hjemmeside
Nr. 23608 POFVEL FECTIL f. ca. 1467 - d. ca. 1590
Børn:
Didrik, Henrik, Hans, Jacob, - samt flere døtre 
Povl Fectil siges at være blevet 123 år gammel, men det er næppe rigtigt. I 1536 er han borger i Helsingør, og 1541 blev han møntmester i København ved den mønt, Chr. III lod indrette ved Clara Kirke. Han oprettede en stiftelse for husarme - Povl Fectils Stiftelse (boder), der stadig bærer hans navn. Povl Fechtils Boder, der også kaldtes Mønterboder, Hamborgerboder eller alene de fattiges sjæleboder, ligger endnu på samme sted som for 300 år siden og er nu Møntergade nr. 28. Han er formodentlig en indvandret tysker, måske fra Hamborg. - Hans kone kendes ikke.
A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 83
... "Påvell Fechtell" - så skref han sitt namn -, troligen tysk till börden, omnämnes 1536 såsom borgare i Helsingör och blef 1541 myntmästare i Köpenhamn, der Christian III låtit inrätta en myntverkstad. Sin befattning som myntmästare lemnade han troligen 1564, men lefde ännu 1590. Han är stiftare af de efter honom uppkallade själabodarne i Möntergade i Köpenhamn - på 1740-talet kallade "Hamborger Siæleboder". - Myntmästare Fectil hade med sin hustru - hennes namn obekant - förutom sonen Hans, åtminstone 2:ne döttrar. af hvilka en blef gift med Hans Dalhusen, hvilken 1565 efterträdde Fectil såsom myntmästare. - Till S. Nicolai kyrka i Köpenhamn hade Fectil skänkt en altartafla; men den blef under ett häftigt åskväder d. 29 oktober 1560 helt och hållet förstörd derigenom, att en blixt slog ned genom kyrkohvalfvet och träffade densamma (Nielsen, Kjöbenhavn 1536-1660).

Frederik 2. 1 Mark, København
Forside: våbenskjold, bagside: værdiangivelse

Christian III. 1 Skilling, Köpenhamn 1549, Notera Fectils myntmästarmärke, treklövern, högst upp på frånsidan

Christian III. ½ Skilling, Köpenhamn 1554, för att brukas på Gotland

 

Einar Bager, Med penna och ritstift, Malmö 1947, sidan 61
Som exempel på den mera konservativa gestaltningen kan borgmästare Jacob Fectils sigill tjäna, knappt och kärvt i utformningen. Jämföra vi nu detta sigill med borgmästare Hans Schriffvers från år 1525, finna vi en fullständig överensstämmelse mellan bomärkena, och ett svårlöst genealogiskt problem kan också anses utrett tack vare denna fingervisning. Redan förut talade allt för, att Jacob Fectils farfar varit gift med en dotter till Hans Schriffver, men det avgörande beviset för en samhörighet mellan familjerna saknades. Tack vare de små sigillen äga vi nu visshet i det stycket. 

 

A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 61
Hans Jensen Schriffuer, rådman 1524, blef borgmästare samtidigt med Fynbo eller 1526. Han dog 1542 och begrofs i S. Petri kyrka. (För klockorna och grafstället betaldes 50 mark.)
Hans Schriffuer egde flera gårdar i Malmö, och låg hans hufvudgård på norra sidan af nuvarande Adelgatan, med sträckning i norr till "Vandhusstredet." Gården, som upptog vestra delen af tomten VI i qvarteret 30: Sqvalperup, var, hvad södra delen af densamma angår, fri egendom - d. v. s. ej belagd med jordskyld -, men af den norra, hvilken utgjordes af 2:ne bredvid hvarandra liggande hus, erlades jordskyld. Dessa 2:ne hus omnämnes åren 1532-1537 sålunda: "Hans Jenssen borgemester aff thet hiörnehus neden vti hans gord, som hand sielff vtj boor, 5 marc" (till Helliggesthus) och "En bodt bag Hans Jenssen borgemester, som hand sielff haffuer eijendomsbreff paa 5 marc (till Hellig Legome lag).