Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Bonde Weyer
Elisabeth Clausdotter


Farfars mormors farmors farfars morfars morfars far och mor (9876)

Bonde Weyer
stadsuppsyningsman, stadsvaktmästare i Malmö 1592-1611
ej född i Malmö
d. (begr.) 24.11.1622 i S:t Petri, Malmö, se bouppteckning 1621:575 oläslig bild nedan
 
gift första gången med
NN
d. 1575
 
gift andra gången 1576 med 
Elisabet Fransdotter
d. 20.6.1578
tidigare gift med Claus Mortensen i Malmö
 
gift tredje gången med
Elisabet Clausdotter
d. (begr.) 29.5.1639 i S:t Petri, Malmö
Barn med Elisabet Fransdotter
Judith, f. ca 1577, d. .11.1620 av pest, gift med Peder Jacobsen
 
Barn med Elisabet Clausdotter
Peder
Claus, d. 1625 av pest, handelsman i Malmö
Oluf, d. 1645, handelsman i Malmö
Marine, gift med handelsmannen Niels Cortsen, d. av pest 27.11.1622, omgift med Peder Ibsen. Se Barnboken 1626:76 om Marine Bondesdotters död. Där nämns maken Peder Ibsen och arvingen Nils Pedersen, modern Lisbet Bondis och brodern Peder Bondesen.
 
se även nedan

Se Isberg.

Ur register till S Petri räkenskaper
Bonde Weijer 
hans barn begr 1572 :162
hans barn begr 1573 :226 
hans hustru begr 1575-76 :29, 101 
hans hustru begr 1578 23/6 :327 sf 94 
hans barn begr 1582-83 :186 
hans barn begr 1585-86 :15 
hans barn begr 1588-89 :194 
hans hustrus syster begr 1592 19/3 :139 
hans två döttrar begr 1603 :33 
hans dotter begr 1614 :358 
hans dotter begr 1619 28/10 :147 
hans dotter begr 1619 1/11 :147 
han själv begr 1622 24/11 :260

 

Isberg, Bidrag till Malmö stads historia I, sid. 44-45 med fotnoter
Bonde Weijer, som efter sin hustrus död [Elisabeth Fransdotter, d. 20.6.1578] flera år var tingman, eller bisittare i bytinget, och åren 1592-1611 stadsvaktmästare - ett slags polisuppsyningsman -, dog omkring d. 20 november 1622 efter att en längre tid hafva varit blind. Han var sistnämnda tid sedan många år tillbaka omgift och hade med sin hustru, hvars namn äfven var Elisabeth, många barn, af hvilka flera lefte vid hans död.
Bonde Weijer, som ej var född i Malmö, omnämnes första gången d. 12 december 1575, då han af sin aflidna hustrus slägtingar erhöll "afkald" (qvitto) för arfvet efter henne. - År 1576 blef han, såsom gift med Claus Mortensens enka, stämd af sin hustrus fader, här förut nämnde Frans Lauritsen, angående 25 daler, som aflidne herr Claus skulle varit honom skyldig, och för ett "kaabeklede", värdt 6 daler, hvilket denne lofvat hans dotter i föräring på arfvet efter hennes halfsyster - herr Clausis fjerde hustru -, men huru saken avlopp är icke känt.
Han hade sedan året 1612, då han troligen till följd af sin ögonsjukdom upphörde att tjenstgöra såsom stadsvaktmästare, varit i åtnjutande af fri bostad uti ett af kyrkans hus på södra sidan af n. v. Kyrkogatan - N:r 355, III i qvarteret S. Knut, - frihet från "ald bysens thynge och besvering" samt af 10 daler årligen från stadskassan till sitt underhåll. År 1614 var det fråga om en operation, och hade mester Dirich Steensnider, som åtagit sig denna, lofvat magistraten att göra allt hvad göras kunde för hans botande.
Bag alteret i St. Petri kirke i Malmø ligger der en stor ligsten i gulvet over Bonde Weijer og hans hustru. Han er i datidens dragt med korte, posede bukser og lange strømper.

Bilderna nedan visar de oläsliga gravstenarna bakom altaret. Antagligen är det den övre som ligger över Bonde Weyer. (Fotograferade i juni 2004)

 

Bouppteckning 1621:575