Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Lars Jönsson
Elisabeth Tygesdotter


Farfars mormors farfars farfars morfars far och mor (2436)

Lars Jönsson
skomakare i Malmö, nämnd 1671 
 
gift med
Elisabeth Tygesdotter
d. 2.6.1693 i Helsingborg sfs
(ev. dotter till Tyge Madsen och hans hustru Anne Jacobsdotter, som begravdes 22.6.1674 i Malmö (S:t Petri räkenskaper). Detta om nedanstående bouppteckning efter Mats Tygesen gäller hans syskon och mor. Uppenbarligen hade Mads Tygesen inga barn, så Anne Jacobsdotter och Tyge Madsen kan knappast vara svärdotter och son, utan snarast mor och far till Mats Tygesen och hans syster Lisebet.) 
Barn:
Jöns, f. i Malmö
Påhl, Krögare i Liden, Helsingborg, d. 28.4.1737, gift 28.5.1715 i Helsingborg med Kristina Jönsdotter
Nils, Dragarehuset, Helsingborg

Helsingborgs sfs dödbok F:1 1693
Dhen 2 Junij blef skomakaren Jöns Larssons moder Elizabeth Tygesdotter begrafen på Wår Fruu kyrkiogård.

(Källa: Helsingborgs historia VI:1, sid. 207)

Skifte, Malmö 1671:927
Effter saa som det haffuer behagat Gud Allermechtighe formedelst den timelige dööd  at bortkalde den wel... mand Madz Thygesen, fordum borger  her udj staden ... d: 23 Aug: nestforleden den sl: mand wed R... middel forfoglat imidlertid ofur... paa Kongl Mts och R... [som ovan] wegner stadsfogden Petter Lars..., Raadmanden Hans Meckelburg och Hans Wullenwefuer, saa och stadsskrifveren Anders Lauridsson, saa oc ... efter den sl: mandz efterlatte hustru nefnlig Maren Hansdaaters instandige begivning i dag igen aabnet d: 14 Novemb: i aar 1671
...
End och förordnade paa enkan Maren Hansdaaters dess forordende laugverge Jörgen Pedersen, borger her udj staden, saa och Jacob Nilson, borger her som ... paa den sl: mands broders Jöns Thygessons wegne, saa som han er udj Norge, och Nils Thygesson snedker paa sine egne, saa och laugwerge paa sin modres Anne Jacobsdaater, sl: Tyge Madsens wegne. Item Anders Böserup paa sin hustru Boel Thygesdaaters wegne, end och Lars Jenssen skomager, sammanledis paa sin hustru Lisebeth Thygesdaaters wegne, som war den sl: mandz söstere.