Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Anders Bergman
Lisa Lena Molin


Farfars mormors farmors morfar och mormor (310)

Anders Bergman
koppaslagare i Lund
kom från Karlskrona 1738
burskap i Lund 1738
f. ca 1709
d. 24.10.1780 i Lund
 
gift första gången med
Anna Maria Lindschog
f. ca 1716
d. 25.5.1754 i Lund 
 
gift andra 22.11.1754 i Lund gången med
Lisa Lena Molin
Barn i första äktenskapet
Jacob, f. ca 1747 i Lund, d. 14.10.1766 i Lund
Abraham, f. 5.1.1750 i Lund, kopparslagare i Lund, d. 29.3.1782 i Lund sfs (F:2)
Carl?
 
Barn i andra äktenskapet
Maja, f. 1.11.1758 i Lund
Helena, f. 29.10.1759 i Lund
Magnus, f. 1.12.1764 i Lund, d. 2.4.1809 i Malmö S:t Petri (FI:3),  tenngjutare i Malmö (se Mogens Krügers tennsamlarsida, OBS, sidan finns inte längre på Internet, eftersom Mogens Krüger gick bort våren 2008) gift 8.11.1789 i Malmö S:t Petri med Johanna Hoffman
Anders, f. 24.3.1766 i Lund, d. 25.4.1773 i Lund

På DISBYT uppges en son Isak i första äktenskapet, d. 1806 i Lund, och en son Niclas i andra äktenskapet, som fick barn 1789 och 1792 i Lund.


Lunds sfs dödbok F:2 1754
Maij 25te, kl: 8 om morgonen afled kopparslagare mästare Anders Bergmans käresta uti barnsäng tillika med barnet, 38 år gl: och begrofs på Krafts kyrkogård.

Lunds sfs vigselbok E:1 1754
Dom: 17ma Trin: liustes för första gången för kopparslagaren ärbårne och konst... Anders Bergman och dygde... jungfrun Elisabeth Helena Molin. Vigdes samman den 22dra Nov:

Lunds sfs dödbok F:2 1780
D: 24 October dödde koppareslagare mäster Andreas Bergman 71 åhr gammal af ålderdom och bräcklighet. Begrofs d: 1 November på stora kyrckogården. Det likringdes med alla klåckor, samt till procession från och till sorgehuset.

Lunds stads mantalslängd 1766 Krafts rotan nr 96
Kopparslagar: Bergman, h:, ... yngl, Abraham 13 åhr, Carl, (Anna-Greta?)

Matz Jörgensen, Lund på Linnés tid (Historiska Media, Lund 1999)
Anders Bergman var stadens enda kopparslagare på 1740-talet. Han hade lärt sig yrket i Karlskrona innan han flyttade till Lund 1738. Samma år fick han burskap och ägde gården i hörnet av S:t Petri kyrkogata och Kyrkogatan. Gården står kvar med årtalet 1744 och initialerna A.B.M. på takets vindflöjel.

tupp

Lunds sfs födelsebok C:3 1750
D: 5 Januarij om aftonen kl: 11 föddes kopparslagaren Andreas Bergman och Anna Maria Lindschogs barn och döptes d: 7 ejusdem. Mathis G...sons hustru bar honom och Nils Holms hustru tog mössan af. Mansfaddrar handelsmannen Nils B...dal ... ... ...

Lunds sfs födelsebok C:3 1758
Den första november [!] Christnades kopparslagare mästaren Anders Bergman och dess kära hustru Lisa Lena Molins dotter Maja, född den ... October kl: 3 om morgonen ...

Lunds sfs födelsebok C:3 1759
Den första november [!] Christnades kopparslagare mästare Anders Bergman ... och dess hustru Lisa Lena Molins doter Helena, född den 29 October kl: 10 förmiddagen. Handelsman Nils ... bar henne ... sk...mästare Lars Wettberg hustru stog ....

Lunds sfs födelsebok C:3 1764
D: 1 December föddes kopparslagaren Anders Bergman och dess hustru Lisa Lena Molins barn, som d: 5 ejusdem wid det hel: dopet blef kallat Magnus. ... ... kopparslagaren Peter Bergmans hustru ...

Lunds sfs födelsebok C:3 1766
D: 24 Martij föddes kopparslagare mäster Andreas Bergman och dess hustru Lisa Lena Molins barn, ... christnades och kallades wid namn Anders. (Intressant men oläslig vittneslista)

Lunds sfs dödbok F:2 1766
D: 14 October dödde koppareslagaren mäster Andreas Bergmans son Jacob 19 år gl: af hetsig feber. Begrofs d: 19 ejusdem på Krafts kyrkogård. Ringdes 3ne gånger.

Lunds sfs dödbok F:2 1773
D: 25 April dödde koppareslagaren mäster Andreas Bergmans son Andreas 7 år gammal af magesjuka. Begrofs d: 30 ejusdem på ... kyrkogården.

Genealogiska föreningen har en samling, Hiertstedska samlingen, som enligt webbregistret skall innehålla uppgifter om koppareslagare Bergman i Lund, men uppgifterna har inte kunnat hittas i pärmarna.


Anders Bergmans hus vid hörnet S:t Petri Kyrkogata och Kyrkogatan, september 2004

Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnads-sätt
SKÅNE, Augustus 1. LUND. Professor Harmens bor nedom torget på Stora gatan i stora huset, det Högstsalig Hans Maj:t Konung Carl XII innehaft och låtit tillbygga, då han var här i Lund 7 qvarts år. Monument deraf är bland annat ett tapetseradt rum med svenska uniformen: blått och gult. Professorns trädgård är en af de största i Skåne, har en ansenlig hop fruktträn, 2:ne fiskedammar med rudor, sköna häckar af berberis, liguster och afvenbok. Rubia tinctorum (krapp) var rätt vacker och nu i blomma, och är här stället, derest han först vuxit i Sverige. Tobaksplantor vore med blad, stora som skörten. Af yttersta spetsarne af bladen skall spanskt snus beredas.

Professor Rosén hade ett vackert herbarium i synnerhet af de raraste skånska växter, som han förr än någon annan träffat här i landet. Har ock skrifvit en liten piece om dem och tillika om boskapssjukan, Dessa skånska rara växter äro nu intagna af Hr Archiatern Linnæus i dess nya Flora Sueciæ. 

I en trädgård hade Professon qvittenträn (äpplen), apricoser, renätter, majs. Hästmarknaden i Lund är alltid 3 dagar före Larsmessan, då ordinarie marknaden hålles. Nu var här inne en ansenlig hop hästar af mindre och större, men berättades vara dyra. Marknadsplatsen var på torget. Tattare = sigenare. 

Kärror äro här på orten intet i bruk, utan allt köres med par hästar för en kort vagn. 

KYRKAN besågs. Dess präktiga byggnad ger tillkänna forna tiders prakt. Om samma ha vi en vacker och vidlyftig disputation (Sommelius, De templo lundensi), Altaretaflan af marmor med året 1573. På norra sidan växte i stenmuren Ruta muraria, Polypodium, på västra sidan eller tornpelarne var högt uppe Dulcamara och en Anthemis, på södra sidan Poa (compressa?) vid kyrkodörren. 

Spögubben gick med ett spö, som hade en liten klocka upp i ändan med hvilken han ringde för den som sof, att han vaknade.

Folknamn: Bror, Tue, Sjunne, Alhed, Bertha, Boel, Botilla, Blanzeflor, Pernilla, Karna, Marna, Ella. 

Oljeqvarn. Hos kopparslagare Bergman sågs under byggnad en oljeqvarn, som gick med tvänne stenar i svite. Marknaden tillstundade och folket hade uppsatt sina tjäll eller tält i stället för bräder, som brukas på andra orter. Underreden, som upphöll tältet, var af spjälar. 

Skånska klippingshandskar göra finare och vackrare händer än de blå af alunaskinn, sade handskmakaren David Dahl. Alunaskinn beredas med alun och salt och någon äggegula. Alun torkar och saltet fuktar.

Augustus 5. FOGELSÅNG, en ort, som är mycket märkelig af rara örter, isynnerhet Nemorosis, ty närmare är här vid ingen skog eller bocage. Vi gingo ut genom öster tull och österut öfver faladen, som nu mest var afgnagen, träffade bort vid väderqvarnen lilla Bellis, en ört här allmän, men i de norra provinserna osynlig. 

Näst intill fäladen öfver en äng, som mest var afslagen, men lien hade dock skonat till min tjenst Gentiana (höstklocka), Leontodon hispidum och en Hypocæris. Slåtterfolket hvilade af sitt arbete. Jag gratulerade dem till vacker gräsväxt. Ett sent svar gaf mig tillkänna, att gräsväxten intet var öfver vanligheten. Orsaken skyllades dels på torkan, dels på brist af stängsel, att de intet kunna hålla kreaturen ute, utan släppas de här på ängar allt tills det vårats till. 

Deras liar vore korta. Skaften något böjda på sidan eller uppför och midt på uppböjningen främsta handtaget. En ho var med i följe med vatten uti till liarnes bryning. Brynstenarne voro från Helsingborg för 2 ā 3 öre smt stycket, af godt gry. De slipade min knif, som blef rätt hvass. Brynstenen var slipad spetsig åt begge ändar, liestickorna voro öfversmorda med smör och derpå en fin sand. Härpå veke vi nedåt på venster hand utmed Lilla Sularps bäck, som härifrån på båda sidor omgafs med lika backar, prydda med vackra löfbuskar, mest hassel. Och i backarne här och der syntes en alunskiffer. Fram midt för Fogelsång slutades dessa buskar, och voro i dälden några högar liksom stora ättebackar. Vi ginge fram till gården. Hustrun berättade på förfrågan att i bäcken, nu intet bredare än att man kunde hoppa öfver, var gädda, ål, sutare och ett slag med tre taggar i ryggen, som kallades stagg, och ett annat slag, som glänser i vattnen och hon kallade ålkisar. Dagen skyndade och vi tänkte på återkomsten till staden, gingo öfver vången eller gärdet, som en hustru kallade Kruskullsvången, och voro åkrarne i linda lagde. På dem växte Herniaria, Aphanes, Chrysanthemum luteum, men så litet att det föga var 2 tum högt. Marknadsfolket med små hästar mötte och vi nalkades staden. 

S:t Helena kyrka (Allhelgona-), norr om staden, var alldeles raserad, att allena några stora murbruk vore qvar. Muren var med kalk och iströdda stenar af svart kalk eller marmor och en kalkstalactit med impressioner af al- eller poppelblad. Datura växte här. 

Vinrankorna hos Guldsmeden Holmström, som stodo utanför hans fönster, gingo upp emellan fönstren och räckte nu upp på ryggåsen af tegeltaket. Valnötsträden hade nu frukt, som var lagom till insyltning. 

Paradislyckan har åtskilliga medicinalväxter och lind, rönn, kastanj, alm, lönn, ek, al, björk, ask, poppelpil, Dipsacus eller safflor, Isatis veide, Reseda, Serratula, (ängsskära). 

I Paradislyckan finnes äfven en hop amerikanska träd: aprikoser, persikor, körsbär, plommon, amerikansk björk, lik vår, amerikansk hassel, något olik vår lönn, sockerlönn, amerikanska valnötsträn, hvars frukt lärer bäst tjena till insyltning, Cassida 2 slag och Rus, den giftiga.

Akademiträdgården i Lund, norr om Akademien och Lundagården, en nästan qvadrat plats, innehåller 170 alnar i öster och vester, 150 i norr och söder. Orangerihuset af 105 alnars längd och 12 alnars bredd. Det har 7 rum på bottnen, ärnade, de 4 östra till trädgårdsmästarens rum och de 3 i vester till orangeriet, med öfverbyggnad till anatomiesal med mera. Trädgården florerar af ungefär 1,000 utländska växter. 

Plantager äro här tvänne, begge norr om trädgården.

Mullbärsträd, 20.000 stycken af flera årsväxter, Rubia tinctorum eller krapp. 

Nya plantagen har vackra alleer af svenska vilda träd och ungefär 600 fruktträd, 112 äpplen-, päron-, körsbärs- och plommonträd etc. och 2:ne stora dammar att få vatten till att vattna med. Här var ock rapsat som sades af 2 slag, ett som liknar rofvor på bladen och ett som liknar kål. 

Med oljeslageri är Kopparslagaren Mäster Anders Bergman omtänkt, i anseende hvartill nu arbetas på tjenliga hus och maskiner. Oljeslageriet har 2:ne löpande stenar, som gå på kant liksom ett hjul i en periferie och föras af en häst på samma sätt som vid skärqvarnen på Kinnekulle eller Öland. Sådan finnes äfven i Malmö hos handelsman Göran Riber.